Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Preambula

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou BARF DOG s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 87762/B, podnikajúca na území Slovenskej republiky (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.barfdog.sk alebo priamo v kamennej predajni podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

 

II. Výklad pojmov

Predávajúci - je spoločnosť BARF DOG, s.r.o. so sídlom: Chalúpkova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 47 034 173 ktorá predáva a dodáva výrobky kupujúcim.
Kupujúci – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje priamo alebo na objednávku tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktoré jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.barfdog.sk uzavretá spôsobom podľa článku IV. Všeobecných obchodných podmienok.
Predajňou sa rozumie prevádzka na adrese Chalúpková 7, 811 09 Bratislava
Reklamácia - sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady dodaného tovaru.
Škodou na veci - sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie tovaru bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
Tovarom - sa rozumie výrobok, ktorý si kupujúci u predávajúceho zakúpil a prevzal.

 

 

III. Úvodné ustanovenia

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.
Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. XI „Záručná doba" a čl. XII „Vrátenie tovaru“ Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

 

IV. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si kupuje tovar priamo v Predajni alebo si objednáva tovar písomne alebo prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
Odoslanou písomnou alebo elektronickou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 

 

V. Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.barfdog.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
4. Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
a) v hotovosti v Predajni,
b) online platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky, __ EUR
c) platobnou kartou pri prevzatí – pri väčšom tovare, ktorý vezú naši vodiči, __ EUR
d) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru, __ EUR
f) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, __ EUR
5. Pokiaľ Kupujúci neuhradí do 7 dní, môže byť objednávka Predávajúcim automaticky zrušená.
6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list
7. V kúpnej cene podľa Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. VII. Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
8. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúcemu.

 

 

VI. Dodacia lehota

1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. IV. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

 

VII. Podmienky dodania tovaru

1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Kupujúci si môže tovar prevziať na Predajni v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 hodín.
3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
Doprava na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou/DPD - pri odbere nad sumu ____ EUR – je ___ EUR.
Doprava na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou/DPD - pri odbere nad sumu ____ EUR – je ___ EUR.
Doprava na adresu určenú Kupujúcim Kuriérskou službou – je ___ EUR.
Osobný odber tovaru v Predajni - 0 EUR. Odber možný po cca 2-3 dňoch od vytvorenia objednávky.
4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s./DPD s.r.o.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

 

 

VIII. Dodanie tovaru a s tým spojené povinnosti

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
Kupujúci je povinný oznámiť reklamovať predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) kupujúci vadu zistil,
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

 

IX. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávaný tovar alebo písomné na adrese sídla Predávajúceho, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
2. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený alebo objednaný.
3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť účtovným dokladom o kúpe tovaru a doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar. Kupujúci zasiela predávajúcemu reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko.
4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a následne doručí alebo v spíše písomnú reklamáciu.
5. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-malovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru.
6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie písomnej reklamácie na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

7. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho alebo určenej osobe.
8. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
9. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
10. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru , vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
13. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
14. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť
15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
16. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania SMS správou a e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.
17. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

 

X. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti.
2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a skladovanie.
4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
· na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná,
· na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná,
· na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať,
· odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.
5. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
6. Pre vybavenie reklamácia platia ustanovenia Zákona ochrane spotrebiteľa z. č. 250/2007 Z. z. ktoré majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

 

 

XI. Záručná doba

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v lehote ____ od prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

 

 

XII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do akejkoľvek predajne Predávajúceho na Slovensku, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho Cahlupkova 7, 811 09 Bratislava (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

 

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj so spracovávaním iných ním poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok ako aj na účely ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, na účely kontaktovania a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu o činnosti Predávajúceho, o usporadúvaných akciách Predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií Predávajúcim Kupujúcemu aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete (vrátane kontaktovania Kupujúceho Predávajúcim a zasielania informácií Predávajúcim Kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety) udeľuje Kupujúci Predávajúcemu na dobu do odvolania tohto súhlasu Kupujúcim. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mailovú adresu Predávajúceho: _______ alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu Predávajúceho: ___________. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci má vo vzťahu ku svojím spracovávaným osobným údajom práva podľa ust. § 20 a súvisiacich ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak by Predávajúci spracovával nesprávne osobné údaje Kupujúceho alebo ak by mal Kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona č. 428/2002 Z.z. v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, Kupujúci je oprávnený požiadať Predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby Predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Ak Predávajúci tejto žiadosti Kupujúceho nevyhovie, má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na tento Úrad na ochranu osobných údajov sa môže Kupujúci so svojim podnetom obrátiť i priamo.Kupujúci taktiež berie na vedomie, že e-mailová adresa uvedená Kupujúcim v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Kupujúcim Predávajúcemu v súvislosti s nákupom výrobkov a služieb Predávajúceho Kupujúcim, môže byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (§ 62 tohto zák. č. 351/2011 Z.z.), t.j. na zasielanie obchodných oznámení Predávajúceho s ponukou podobných tovarov a služieb Predávajúceho v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade ak si príjemca takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení a to buď prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: __________
5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
8. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

V Bratislave 29.10.013