Reklamačný poriadok

( v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov )

 

 

I. Výklad pojmov

Predávajúci - je spoločnosť BARF DOG, s.r.o. so sídlom: Chalúpkova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 47 034 173 ktorá predáva a dodáva výrobky kupujúcim.
Kupujúci – je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje priamo alebo na objednávku tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktoré jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
Reklamácia - sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady dodaného tovaru.
Škodou na veci - sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie tovaru bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
Tovarom - sa rozumie výrobok, ktorý si kupujúci u predávajúceho zakúpil a prevzal.

 

 

II. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.
Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv ak možno tovar opraviť.
Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.barfdog.sk

 

 

III. Dodanie tovaru a s tým spojené povinnosti

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
Kupujúci je povinný oznámiť reklamovať predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) kupujúci vadu zistil,
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám,
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

 

IV. Uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávaný tovar alebo písomné na adrese sídla Predávajúceho, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
2. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený alebo objednaný.
3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť účtovným dokladom o kúpe tovaru a doručiť Predávajúcemu reklamovaný tovar. Kupujúci zasiela predávajúcemu reklamovaný tovar na vlastné náklady a riziko.
4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a následne doručí alebo v spíše písomnú reklamáciu.
5. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-malovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru.
6. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie písomnej reklamácie na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie
c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do ktorejkoľvek prevádzkarne predávajúceho alebo určenej osobe.
V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru , vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania SMS správou a e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

V. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti.
2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a skladovanie.
4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
· na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná,
· na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná,
· na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať,
· odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.
5. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
6. Pre vybavenie reklamácia platia ustanovenia Zákona ochrane spotrebiteľa z. č. 250/2007 Z. z. ktoré majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

 

 

VI. Záručná doba

1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v lehote ____ od prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
2. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v predajni predávajúceho alebo internetom na www.barfdog.sk.
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 31.05.2013.